جهت ارتباط با ما و درج نام تماس بگیرید

091212345678

با سایت نمایندگان

مراکز خصوصی نگهداری از معلولان به نوعی کمک بسیار بزرگی از سوی مردم است. چون اگر این بخش نبود، سازمان بهزیستی باید از این افراد نگهداری میکرد و این بار را به دوش میکشید. به این مفهوم ؛ حالا که بخش خصوصی آمده و بخش قابل توجهی از نگهداری افراد معلول را به عهده گرفته است، باید به این بخش کمک کرد نه اینکه همین اعتبار اندک پرداختی به آنها هم با مشکلاتی از قبیل تاخیر در پرداختها و… رو به رو شود.

این روند اگر ادامه یابد، بخش خصوصی آنقدر دلسرد میشود که ترجیح خواهد داد این کار را واگذار کند. بسیاری از این مراکز در مواجهه با خانوادههای معلولین تهدیدی غیرمستقیم کردهاند که با تاخیر در پرداخت یارانهها این مراکز تعطیل خواهند شد، هر چند احتمال این کار وجود دارد، اما مسئولان باید این موارد را جدی بگیرند و پرداخت یارانه را به این مراکز در اولویت قرار بدهند،چراکه اگر بخش خصوصی در این موارد دلسرد شود، دودش به چشم دولت نیز خواهد رفت.

استان : خراسان رضوی
حزب: اصولگرا
حوزه: تهران
تولد: 1344
دوره نمایندگی: 1
استان : تهران
حزب: اصلاح طلب
حوزه: تهران
تولد: 1341
دوره نمایندگی: 4
استان : تهران
حزب: اصولگرا
حوزه: اسفراین
تولد: 1354
دوره نمایندگی: 2
استان : اصفهان
حزب: مستقل
حوزه: مشهد
تولد: 1355
دوره نمایندگی: 3
استان : خراسان رضوی
حزب: اصولگرا
حوزه: تهران
تولد: 1344
دوره نمایندگی: 1
استان : تهران
حزب: اصلاح طلب
حوزه: تهران
تولد: 1341
دوره نمایندگی: 4
استان : تهران
حزب: اصولگرا
حوزه: اسفراین
تولد: 1354
دوره نمایندگی: 2
استان : اصفهان
حزب: مستقل
حوزه: مشهد
تولد: 1355
دوره نمایندگی: 3