استان : تهران
حزب: اصلاح طلب
حوزه: تهران
تولد: 1341
دوره نمایندگی: 4