استان : خراسان شمالی
حزب: مستقل
حوزه: شیروان
تولد: 1351
دوره نمایندگی: 2