استان : تهران
حزب: اصولگرا
حوزه: اسفراین
تولد: 1354
دوره نمایندگی: 2