استان : اصفهان
حزب: مستقل
حوزه: مشهد
تولد: 1355
دوره نمایندگی: 3