تیم برنامه نویسی

1- مهدی کریمی (سئو – برنامه نویس)

2- علی اصغر محمدیان (برنامه نویس)

3- آقای حجتی (سئو – برنامه نویس)

4- آقای سعیدی (برنامه نویس)

5- آقای ایمانی (سئو)

6- آقای پور رضا (برنامه نویس)

7- خانم زمین پیما (تولید محتواگر)
.